Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ

Κατάσταση: Ενεργό

Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε συμπράξεις μεταξύ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι υποστήριξη της δημιουργίας κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Συντονιστή Φορέα υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» (https://www.ependyseis.gr/). Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 16η/2/2024 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία η 5η/4/2024 και ώρα 15:00.

Περίληψη

Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε συμπράξεις μεταξύ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι υποστήριξη της δημιουργίας κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής.
Το έργο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δώσει κίνητρα σε δυναμικούς πανεπιστημιακούς ερευνητές να υλοποιήσουν καινοτόμα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία τεχνογνωσίας και να διευκολυνθεί η μεταφορά της στην πραγματική οικονομία και για τον λόγο αυτόν αφορά σε επιχορηγήσεις συνεργατικών έργων Έρευνας &. Ανάπτυξης. Το έργο θα επιχορηγεί συνεργασίες μεταξύ δύο, κατ’ ελάχιστον, ανεξάρτητων μερών, δηλαδή ενός Α.Ε.Ι. και μίας ιδιωτικής επιχείρησης, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την επίτευξη κοινού στόχου με καταμερισμό εργασίας. Τα συνεργαζόμενα μέρη (Α.Ε.Ι. και επιχειρήσεις) καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του συνεργατικού ερευνητικού έργου, το υλοποιούν σε συνεργασία, αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους, και είναι κύριοι των αποτελεσμάτων του, όπως αποτυπώνεται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του έργου, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των ερευνητικών προτάσεων περιλαμβάνουν την έμφαση στις θετικές και τεχνικές επιστήμες (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) και ιδίως σε τεχνολογίες αιχμής, την απορρέουσα δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων, εφαρμογών και μεθόδων και την ποιότητα των συμμετεχόντων ερευνητών. Το έργο αφορά στους τομείς της βασικής έρευνας και της βιομηχανικής έρευνας όπως αυτοί ορίζονται στον ΓΑΚ και δεν αφορά σε δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Συντονιστή Φορέα υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» (https://www.ependyseis.gr/). Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 16η/2/2024 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία η 5η/4/2024 και ώρα 15:00.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ενισχύονται συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εκπροσωπούμενων από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
i. Οι Επιχειρήσεις έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση της Επιχείρησης από υπεργολάβο στην εκτέλεση και παράδοση ολόκληρου ή μέρους του έργου.
ii. Η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141), των οποίων οι ακαδημαϊκές μονάδες (Τμήματα/ Μονοτμηματικές Σχολές) οργανώνουν προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.
iii. Ένα μέλος της σύμπραξης δεν επιτρέπεται να αποτελέσει υπεργολάβο ή προμηθευτή άλλου μέλους για τις ανάγκες του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας».

Επιλέξιμες Δαπάνες

Το έργο αφορά σε επιχορηγήσεις συνεργατικών έργων Έρευνας &. Ανάπτυξης μεταξύ δύο, κατ’ ελάχιστον, ανεξάρτητων μερών, δηλαδή ενός Α.Ε.Ι. και μίας ιδιωτικής επιχείρησης, σε θεματικούς τομείς μεταξύ των i) Αγροδιατροφική Αλυσίδα, ii) Βιοεπιστήμες, Υγεία & Φάρμακα, iii) Ψηφιακές Τεχνολογίες, iv) Αειφόρος Ενέργεια, v) Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία, vi) Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, vii) Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία και viii) Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες. Τα συνεργαζόμενα μέρη (Α.Ε.Ι. και επιχειρήσεις) καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του συνεργατικού ερευνητικού έργου, το υλοποιούν σε συνεργασία, αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους, και είναι κύριοι των αποτελεσμάτων του.

Προϋπολογισμός Δράσης: 90,6 εκατ. ευρώ

Δείτε ακόμα...