Τροποποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4864 (ΦΕΚ 237/2-12-2021 ΤΕΥΧΟΣ Α)

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.

ΜΕΡΟΣ Β': ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σημαντικά σημεία τροποποίησης 4399/2016

1) Με το άρθρο 34 προσθέτονται επιπλέον των όσων ίσχυαν και τα εξής επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια:

 • οίκοι ευγηρίας
 • μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων
 • χονδρικού εμπορίου (εγκαταστάσεις αποθήκευσης για νησιά)
 • εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (μόνο για το καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού)
 • υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και Σιδερωτηρίων Ρούχων

 

2) Αλλαγή στο άρθρο 12 του Ν 4399/2016 ως ακολούθως:

 • Καταργείται το κριτήριο της αυξημένης κατά 10% απασχόλησης στη τριετία
 • Επιπλέον υπάγονται στο άρθρο 12 στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων τα εξής:
  • Περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.)
  • Η υπό προϋποθέσεις επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες έχουν παύσει τη λειτουργία τους
  • Επενδύσεις που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
  • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα ασκήσουν την τουριστική δραστηριότητα της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 σε ακίνητα του Δημοσίου μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης
  • Επενδυτικά σχέδια που συνδυάζουν τόσο παραγωγή όσο και μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα

 

3) Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας

4) Σχετικά με τις τροποποιήσεις εγκριτικών αποφάσεων. Δίδεται η δυνατότητα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου να εξεταστεί αίτημα τροποποίησης του ή τα αιτήματα του κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έκδοση σχετικής απόφασης, εφόσον με το αίτημα τροποποίησης υποβληθεί σχετική Υ/Δ περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής

5) Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 3908/2011 (Α’ 8), υπό προϋποθέσεις.