Το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώων Επιχειρηματικότητας & Έρευνας

Στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών εργαστηρίων

Βασικές Λειτουργίες

  • Καταχώρηση στοιχείων από τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες
  • Πληροφόρηση για νέες δράσεις, προγράμματα & χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Ανάλυση και διάθεση στατιστικών στοιχείων και αναφορών
  • Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών (στα Μητρώα Επιχειρήσεων & Ερευνητικών Εργαστηρίων)
  • Εκπόνηση περιπτωσιακών μελετών, στο πλαίσιο της RIS3Crete

Καταχώρηση στοιχείων

  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές ερευνητικών εργαστηρίων της Κρήτης
  • Δυνατότητα εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων από διαχειριστές επιχειρήσεων κατόπιν αιτήματος