Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Το προφίλ

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια μόνιμη δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης έχει αποκτήσει μια συσσωρευμένη εμπειρία από την διαχρονική εφαρμογή του επενδυτικού νόμου αλλά και την υλοποίηση της επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3Crete. Η εμπειρία της αυτή, της επιτρέπει να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συνεργασία πάντα με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα συλλογικά όργανα των επιχειρήσεων, καθώς και την διασύνδεσή της με την έρευνα & γνώση των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο μιας συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συμβάλλει στην τεκμηρίωση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης και κινητοποίησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο νησί

Οι στόχοι

  • Ενίσχυση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Υποστήριξη συνεχούς επιχειρηματικής ανακάλυψης
  • Ενημέρωση, κινητοποίηση, υποστήριξη συνεργασιών
  • Προώθηση καινοτόμων καλών πρακτικών
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτομιών

Το πληροφοριακό σύστημα

Στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών εργαστηρίων