Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό στρατηγικών περιοχών παρέμβασης (προτεραιότητες), ο οποίος βασίζεται τόσο στην ανάλυση των ισχυρών σημείων και των δυνατοτήτων της οικονομίας όσο και στη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην οποία συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι εξωστρεφής προσέγγιση και υιοθετεί μια ευρεία άποψη για την καινοτομία και υποστηρίζεται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης.

Κατά τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027, προσδιορίζονται οκτώ τομέων προτεραιότητας που ουσιαστικά ταυτίζονται με τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της περιόδου 2014-2020. Αυτοί είναι:

 1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 3. Ψηφιακές Τεχνολογίες
 4. Αειφόρος Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 8. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Όραμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στη γνώση και στην αξιοποίησή της μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, με προοπτική ενσωμάτωσης σε Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας.

Το ανωτέρω όραμα αναλύεται στους εξής 5 Στρατηγικούς Στόχους:

 1. Αύξηση της παραγωγής νέας γνώσης
 2. Αποτελεσματική αξιοποίηση και διάχυση νέας γνώσης
 3. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός – υιοθέτηση καινοτομιών
 4. Ανάπτυξη, Δικτύωση & Διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων
 5. Αύξηση της εξωστρέφειας – Συμμετοχή σε Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Επιχειρηματικές Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας

Για την επίτευξη των ανωτέρω στρατηγικών στόχων της ΕΣΕΕ προσδιορίστηκε ένα πλήθος δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στα ακόλουθα 8 πεδία (τομείς) παρέμβασης:

 1. Ανθρώπινο Δυναμικό (Έρευνα & Παραγωγή)
 2. Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας
 3. Μηχανισμοί, Υπηρεσίες & Δομές Υποστήριξης της Καινοτομίας
 4. Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 6. Κανονιστικό Πλαίσιο (Νομοθεσία, Διοίκηση, Φορολογία)
 7. Προώθηση καινοτομίας από τον Δημόσιο Τομέα
 8. Προβολή – Δημοσιότητα

Με βάση τους προαναφερόμενους στρατηγικούς στόχους και τα πεδία παρέμβασης δομείται ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης. Οι Περιφέρειες εξειδικεύουν τις προτεραιότητές τους στο πλαίσιο των 8 τομέων που προσδιορίστηκαν σε εθνικό επίπεδο. Οι προτεραιότητες αυτές θα αποτελέσουν και την αντίστοιχη περιφερειακή εξειδίκευση (διάσταση) της ΕΣΕΕ.

Ενδεικτικά κριτήρια εξειδίκευσης των περιφερειών σε σχέση με τους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τις κατευθύνσεις της είναι τα εξής:

 1. Η ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων σε έναν συγκεκριμένο τομέα εντός της περιφέρειας που αποτελεί υποτομέα της ΕΣΕΕ
 2. Η ύπαρξη οργανωμένων clusters επιχειρήσεων σε έναν τομέα/τεχνολογικό πεδίο εντός της περιφέρειας
 3. Η ύπαρξη εξειδικευμένων υποδομών Έρευνας και Ανάπτυξης και η συσχέτισή τους με περιφερειακά οικοσυστήματα που απαιτούν την αναβάθμιση/υποστήριξη των υποδομών αυτών
 4. Η ύπαρξη κρίσιμης μάζας τεχνοβλαστών & τεχνολογικών startups που να αιτιολογεί σχετικές επενδύσεις
 5. Η εξαγωγική δραστηριότητα και η διεθνοποίηση περιφερειακών υποδομών και οικοσυστημάτων
 6. Η ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων με σημαντική συμβολή στην τοπική απασχόληση που απαιτεί σχετικές υποστηρικτικές δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (Brain GainBrain Sustain)
 7. Η ύπαρξη υποδομών έρευνας, καινοτομίας & επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένα οικοσυστήματα, οι οποίες μπορούν συνδυαστικά να προσελκύσουν επενδύσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 66021/2022 (ΦΕΚ 3359/30.06.2022) Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 

 

Για περισσότερες πληροφορίες https://gsri.gov.gr/ethniki-stratigiki-exypnis-exeidikefsis-2021-2027/