Χαρτογράφηση Υφιστάμενων Δράσεων & Αναγκών Κυκλικής Οικονομίας

Yποστήριξη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας

Γενικές Πληροφορίες

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο προώθησης των στόχων της Ποιοτικής Ανάπτυξης και Ενεργής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  (ΠΕΠ-Κρήτης 2021-2027), καθώς επίσης και των στόχων της Πράσινης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ 2021-2025), προτίθεται να υποστηρίξει δράσεις κυκλικής οικονομίας με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του κλάδου αγροδιατροφής και συναφών με αυτήν κλάδων, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.

Παράλληλα, για την κατά το δυνατόν βέλτιστη επίτευξη του ως άνω σκοπού υλοποιείται δράση τεχνικής προετοιμασίας – υποστήριξης σε συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων FCNC FINANCIAL ADVISORS

Παραδοτέο 1. Άξονες Προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης
Παραδοτέο 2. Διασύνδεση Αξόνων Προώθησης Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας με Υφιστάμενες Στρατηγικές σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό & Περιφερειακό Επίπεδο
Παραδοτέο 3. Χαρτογράφηση υπαρχόντων κυκλικών δράσεων στους τομείς τουρισμού, αγροδιατροφής, περιβάλλοντος και ενέργειας της Περιφέρειας Κρήτης
Παραδοτέο 4. Ανάλυση SWOT βάσει Υφιστάμενων Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας
Παραδοτέο 5. Εισήγηση Διαβούλευσης με Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρήσεων
Παραδοτέο 6. Καταγραφή Θεσμικών & Επιχειρησιακών Κενών για την Κυκλική Μετάβαση
Παραδοτέο 7. Λειτουργικές Διαδικασίες Κλάδων Ενδιαφέροντος που Υποστηρίζουν Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας
Παραδοτέο 8. Άξονες για την ενεργοποίηση Πιλοτικών Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας στους Κλάδους Αγροδιατροφής & Τουρισμού Εστίασης

Ερωτηματολόγια: Σε ποιους απευθύνονται

Καθώς η συμμετοχή σας θα είναι πολύτιμη για την καλύτερη προετοιμασία και στόχευση των δράσεων που σχεδιάζουμε και κατ’ επέκταση, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ένα εκ των ακόλουθων ερωτηματολογίων, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, εάν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά στον κλάδο τροφίμων – ποτών και ειδικότερα σε:

  • Μεταποίηση (παραγωγή και επεξεργασία μεταποιημένων τροφίμων και ποτών)
  • Συσκευασία ή/και αποθήκευση
  • Χονδρικό εμπόριο τροφίμων και ποτών

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ, εάν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα ή/και διασυνδέεται με τους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότερα αφορά σε:

  • Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα – ενοικιαζόμενες κατοικίες
  • Καταστήματα εστίασης (π.χ. εστιατόρια) και κέντρα διασκέδασης
  • Λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών (π.χ. super market, κρεοπωλεία, μανάβικα κ.λπ.)
  • Επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού και αναλωσίμων τουριστικών μονάδων (έπιπλα, είδη κλωστοϋφαντουργίας, υλικά συσκευασίας κ.λπ.)

Ερωτηματολόγιο:
ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ερωτηματολόγιο:
ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ερωτηματολόγιο:
ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ερωτηματολόγιο:
ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Σχετικά με τα δεδομένα σας

Στο πλαίσιο μιας έγκυρης καταγραφής, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε κατά το δυνατόν πληρέστερα και με ακρίβεια το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Προς τούτο, η Περιφέρεια Κρήτης διαβεβαιώνει ότι, οι απαντήσεις επί του ερωτηματολογίου και τα σχετικά δεδομένα δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Οι σχετικές πληροφορίες είναι πλήρως εμπιστευτικές και πρόκειται να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω και μόνο (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων παρατίθενται στο τέλος του ερωτηματολογίου).

Η συμμετοχή σας θα είναι πολύτιμη για την καλύτερη προετοιμασία και στόχευση των δράσεων και κατ’ επέκταση, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με το παρόν ερωτηματολόγιο, καθώς επίσης και κάθε σχετική εκ μέρους σας παρατήρηση, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: papaderakis@crete.gov.gr   ή στο τηλ. 6945225962 έως τις 30/03/2022.