Το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία

Το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα Κ.ΑΛ.Ο. και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας. Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος και των οργανισμών  της κοινωνικής οικονομίας, ώστε ο τομέας να αναπτυχθεί δυναμικά και βιώσιμα, οδηγώντας στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα. Βασικές Ομάδες Στόχος του Σχεδίου είναι ιδίως μέλη Ευπαθών/Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, Άνεργοι (περιλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), κάτοικοι περιοχών με γεωγραφικούς περιορισμούς (απομακρυσμένων, νησιωτικών, κλπ.), γυναίκες, ΑΜΕΑ, νέοι έως 29 ετών, άτομα με ψυχό-κοινωνικά προβλήματα, Ρομά, αποφυλακισθέντες, άστεγοι, μετανάστες / πρόσφυγες, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας στην κοινωνική ένταξη και επιχειρηματικότητα.


Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει πέντε (5) στρατηγικούς στόχους / πυλώνες στρατηγικής, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης.

Στρατηγικός Στόχος 1: Επικαιροποίηση του Θεσμικού/ Κανονιστικού Πλαισίου

Στρατηγικός Στόχος 2: Ανάπτυξη στοχευμένων Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση Ικανοτήτων

Στρατηγικός Στόχος 4: Ενίσχυση της Δικτύωσης και των Συνεργασιών

Στρατηγικός Στόχος 5: Ευαισθητοποίηση και Επικοινωνία