Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας (EDIH)

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) που θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίησή του. Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας (ΕDIHs), είναι ένας ενιαίος οργανισμός ή σύμπραξη οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις, μη κερδοσκοπικού σκοπού, οι οποίοι υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις ΜμΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης- και / ή τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

 

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) υποστηρίζουν τις εταιρείες για τη βελτίωση των επιχειρηματικών/παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες:

 

  • παροχή πρόσβασης σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και δοκιμές, καθώς και δυνατότητα «δοκιμής πριν από την επένδυση»
  • παροχή υπηρεσιών καινοτομίας, όπως η παροχή συμβουλών χρηματοδότησης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού
  • παροχή βοήθειας στις εταιρείες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδίως της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα.

Οι EDIH συνδυάζουν τα οφέλη της περιφερειακής παρουσίας με τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτή η περιφερειακή παρουσία τους αφήνει σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι τοπικές εταιρείες, μέσω του οικοσυστήματος τοπικής γλώσσας και καινοτομίας. Η ευρωπαϊκή κάλυψη του δικτύου διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κόμβων σε διάφορες χώρες, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες, όταν οι απαιτούμενες δεξιότητες δεν είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.

 

Το δίκτυο EDIH

Με το δίκτυο EDIH, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να οικοδομήσει μια δυναμική κοινότητα κόμβων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που θα προωθούν δραστηριότητες δικτύωσης, συνεργασίας και μεταφοράς γνώσεων μεταξύ EDIH, ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, του δημόσιου τομέα και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και πρωτοβουλιών. Ο Επιταχυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTA) υποστηρίζει την επίτευξη αυτού του στόχου, μέσω της διαχείρισης της διαδικτυακής παρουσίας του δικτύου και της φιλοξενίας κατάλληλης πλατφόρμας και εργαλείων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του επιγραμμικού καταλόγου των EDIH.

Η διαδικτυακή πύλη του δικτύου EDIH περιλαμβάνει εργαλεία για την αξιολόγηση των επιδόσεων του δικτύου EDIH, μετρώντας τον αντίκτυπο που έχουν οι EDIH στην ψηφιακή ωριμότητα των οργανισμών που υποστηρίζουν. Για τον σκοπό αυτό, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτύξει ένα εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης της ωρίμανσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους EDIH για τη μέτρηση της προόδου της ψηφιακής ωρίμανσης των πελατών τους. Το εργαλείο Ψηφιακής Αξιολόγησης Ωρίμανσης είναι διαθέσιμο στην ενότητα της διαδικτυακής πύλης που προορίζεται για καταχωρισμένους EDIH.

Για περισσότερες πληροφορίες https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/activities/edihs


7 Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας που βρίσκονται στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος, θα συμμετέχει στο Δίκτυο με 4 Κόμβους, οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme – DEP) με ποσό που αγγίζει τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ για 3 έτη, ενώ 3 ακόμη Κόμβοι μπορούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς πήραν τη σφραγίδα αριστείας (seal of excellence) της ΕΕ.

Οι Ελληνικοί Κόμβοι του Δικτύου θα δραστηριοποιηθούν σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, big data analysis, blockchain κ.α. σε συνδυασμό με τομείς πολιτικής όπως υγεία, αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α.

Οι συνολικά 7 κόμβοι της Ελλάδας είναι οι εξής:

Ακρωνύμιο

Τίτλος

Συντονιστής Κόμβου

Περιφέρειες κάλυψης

Τομέας Τεχνολογίας

Τομέας Πολιτικής

smartHEALTH

European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

8 από τις 13 Περιφέρειες

AI, Cybersecurity, HPC

Healthcare, Pharmaceutical Industry

DigiAgriFood

Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα

AI, Advanced Digital Skills, HPC

Agri-food

GR digiGOV-

innoHUB

The Greek digital Government and Public Services innovation HUB

ΕΔΥΤΕ ΑΕ

Όλη η ελληνική επικράτεια

AI, 5G, HPC, IoT, Cloud, Cybersecurity, Blockchain

Public sector, e-Government

SmartAttica-

AtHeNAI

Smart Attica DIH, the Attica region – Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism

Δημόκριτος

Αττική,

Όλη η ελληνική επικράτεια

AI, HPC, Cybersecurity

Energy and Environment, Supply Chain and Mobility, Culture and Tourism

HEALTH HUB

HEALTH HUB – Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services

Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Θεσσαλία

AI

Healthcare, Pharmaceutical Industry

SYNERGiNN EDIH

Digital Innovation Hub of Western Macedonia

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δυτική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες

AI, Cybersecurity, IoT, Big Data Analytics

Energy, Environment

EasyHPC

easyHPC@eco.plastics.industry.WCG:

An open HPC ecosystem for the ecological transformation and the advancement of the competitiveness of the Plastic Industry in the Regions of West & Central Greece

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δυτική και Κεντρική Ελλάδα

HPC

Plastic

 

Για περισσότερες πληροφορίες https://mindigital.gr/archives/3280