Δράσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πληροφορίες

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί το ερευνητικό έργο Δράσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) με βασικό στόχο την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας στον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής και στον τομέα της Υγείας-Ευεξίας. 

Ειδικότερος στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιοτήτων της χαρουπιάς με την ανάπτυξη έρευνας για το χαρούπι και τα προϊόντα του, στο πλαίσιο της προοπτικής ενδυνάμωσης της παραγωγικής αλυσίδας στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά.

Χαρουπιά
Παραδοτέο 2.1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη Χαρουπιά αναφορικά με την παραλλακτικότητα των Κρητικών φαινοτύπων, τον αγενή πολλαπλασιασμό με μοσχεύματα και ιστοκαλλιέργεια και τις απαιτήσεις σε θρέψη
Παραδοτέο 5.1: Έκθεση καταγραφής για τη διαχρονική διατροφική αξιοποίηση του χαρουπιού στην Κρήτη, με συστηματική ανάλυση και συμπεράσματα.