Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Κατάσταση: Ενεργό
Περίληψη

Η Δράση «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027 και έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενώ ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης από 25.000 έως 70.000 ευρώ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης από την 10η/07/2024 και ώρα 13:00 και έως την 25η/09/2024 και θα κλείσει την 15:00 μμ ώρα της συγκεκριμένης ημέρας. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υπό σύσταση και υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει, που πληρούν όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης και υποβάλλουν την πρότασή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Οι επιλέξιμες δαπάνες ακολουθούν την Επιλογή Απλοποιημένου Κόστους και ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις κατηγορίες :

1. Δαπάνες Προσωπικού,

2. Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου

Προϋπολογισμός Δράσης: 2.000.000

Δείτε ακόμα...