Υποβολή πρότασης προς Διαβούλευση για τη δράση: “Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων”

Διαβούλευση για τη δράση: Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Η δράση έχει ως στόχο να ενισχύσει νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, (υφιστάμενες ή υπό σύσταση) συμπεριλαμβανομένων των τεχνοβλαστών. 

Για το λόγο αυτό θα διατεθεί προϋπολογισμός 3 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη) από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Επισημαίνεται ότι:

· Η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται στην Κρήτη

· Δε χρηματοδοτείται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης

 

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Στοιχεία Επιχείρησης

Εάν δεν έχει συσταθεί επιχείρηση αναφέρετε το όνομα του επισπεύδοντος Φυσικού Προσώπου (υπευθύνου) και ως χρόνο έναρξης το μήνα και έτος που έχει ξεκινήσει η ενασχόληση με την δραστηριότητα.

(υπάρχουσας ή υπό σύσταση)
ΑΕ., ΟΕ. ΙΚΕ, ΕΠΕ κτλ
έναρξη επιχείρησης ή ενασχόλησης με την δραστηριότητα

Δραστηριότητα – Πεδία Εξειδίκευσης

Πεδία Eξειδίκευσης RIS3Crete: εδώ
Παρακαλούμε αναφέρετε ονομαστικά τα πεδία εξειδίκευσης για την δραστηριότητά σας (έως 3) - π.χ.: Τεχνητή Νοημοσύνη, Γεωργία ακρίβειας, Τεχνολογίες και μοντέλα παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής
Προσδιορίστε τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, όπως π.χ. κατοχύρωση πατέντας, ανάπτυξη πρωτοτύπου, χρηματοδότηση κλπ.

Αντικείμενο Επένδυσης

Περιγράψτε την καινοτόμα δραστηριότητα που επιθυμείτε να αναπτύξετε με τη χρηματοδότηση που παρέχει το πρόγραμμα, καθώς και τον χρόνο που εκτιμάτε ότι θα απαιτηθεί για να ολοκληρώσετε την επένδυση σας (έως 100 λέξεις).

Προσδιορισμός αναγκών – Ύψος Επιχορήγησης

Η δράση θα θέτει ανώτατο όριο χρηματοδότησης σε καθένα από τους τύπους παρεμβάσεων και ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να δώσετε την εκτίμηση σας για το αναμενόμενο ύψος της επένδυσης που σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε
Παρακαλούμε προσδιορίστε το Προσδοκώμενο ύψος επιχορήγησης
Μπορείτε να περιγράψετε επιπλέον κατηγορίες δαπανών καθώς και το ύψος επιχορήγησης ανά κατηγορία δαπάνης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ποια θεωρείτε ως τα πλέον κρίσιμα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων; Παρακαλούμε συμπληρώστε τη βαρύτητα (1 έως 5) σε κάθε ένα από τα κάτωθι κριτήρια. Μπορείτε και να συμπληρώσετε επιπλέον κριτήρια.
Σαφήνεια και συνάφεια στόχων - Εγκυρότητα των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών επί των οποίων στηρίζεται η καινοτόμος επένδυση - Αξιοπιστία της προτεινόμενης τεχνικής προσέγγισης - Κατά πόσο το προτεινόμενο έργο είναι φιλόδοξο, υιοθετεί καινοτόμες αρχές και προσεγγίσεις - Ωριμότητα Επενδυτικού σχεδίου - Βιωσιμότητα επένδυσης
Ικανότητα και εμπειρία των δικαιούχων και των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου στην υλοποίηση της επένδυσης. - Καταλληλότητα της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών διαχείρισης του έργου, περιλαμβανομένων της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου και της διαχείρισης καινοτομίας.
Δυνατότητα δημιουργίας ή/και διατήρησης θέσεων απασχόλησης. - Συνεισφορά του έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. - Θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της δραστηριότητας
περιγράψτε επιπλέον κριτήρια και τη βαρύτητα που προτείνετε

Άλλα Κρίσιμα Θέματα - Παρατηρήσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις
News