Τρόποι Χρηματοδότησης της Καινοτομίας (Financial tools of Innovation)

Υπάρχει ποικιλία από διαφορετικά εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας. Το κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που το κάνουν καταλληλότερο (ή όχι) για αντίστοιχες επιχειρήσεις. Τα εργαλείων χρηματοδότησης της καινοτομίας είναι:

 • Ιδιώτες, Συνεργάτες και Προμηθευτές
 • Mετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από Κοινές Μετοχές (Common Equity Capital)
 • Μετοχικό κεφάλαιο αποτελούμενο από προνομιούχες μετοχές (Quasi Equity Capital)
 • Τραπεζική Χρηματοδότηση
 • Κεφάλαια για την Αναχρηματοδότηση Δανείων (Debt Capital)
 • Ενοικίαση Κεφαλαίου (Lease capital)
 • Κρατική (Δημόσια) Χρηματοδότηση και Επιχορηγήσεις
 • Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels)
 • Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ή επιχειρηματικού κινδύνου) (Venture Capital)
 • Χρηματοδότηση από το Πλήθος (Crowfunding)
 • Κεφάλαια Σποράς (Seed Capital)