Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη (Gross domestic expenditure on R&D)

Η Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Ε&Α (GERD) είναι το σύνολο των εσωτερικών δαπανών για Ε&Α στην εθνική επικράτεια σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Αποτελείται από τις εσωτερικές δαπάνες για Ε&Α των επιχειρήσεων, των μεταδευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των κυβερνητικών φορέων και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.