CompOlive Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά

Το έργο COMPOLIVE, «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά» εκπονείται από τις εταιρείες GEOSYSTEMS Hellas Α.Ε, TM Λύσεις Ε.Π.Ε και την Ανέλιξις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης» τομέας παρέμβασης «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete».

Η Καινοτομία

Το έργο CompOlive στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού συστήματος, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα προϊόντα τηλεπισκόπησης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στο χώρο της κομποστοποίησης, ώστε να επιτρέψει την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου μέρους των απορριμμάτων της ελαιοπαραγωγής στον αγρό (on-farm).

Η καινοτομία του έργου πηγάζει από την παροχή υπηρεσιών κομποστοποίησης στον αγρό, όπου τα απόβλητα μετατρέπονται σε πολύτιμο πόρο, άμεσα και  τοπικά, μειώνοντας τις εκπομπές από τις μεταφορές, βελτιώνοντας την υγεία του εδάφους και ενθαρρύνοντας μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.

Επιπρόσθετα η υπηρεσία πλαισιώνεται με καινοτόμες πρακτικές όπως η ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα νέο χρήστη (καλλιεργητή) να εγγραφεί και να εισάγει τα βασικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του (έκταση, ηλικία, κλπ.) και να επιλέξει τη θέση της καλλιέργειας του μέσα από την εφαρμογή WebGIS ώστε να υπολογίζει αυτόματα τη διαθέσιμη βιομάζα στον αγρό του αλλά και να επιλέξει να κλείσει ραντεβού, να ενημερωθεί σχετικά με το έργο κ.ο.κ. 

 

Η πλατφόρμα είναι κατά βάσει ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) ή Geospatial Information System (GIS) υλοποιημένο ως εφαρμογή διαδικτύου (WebGIS). Η χρήση της εφαρμογής είναι απλή και επιτρέπει την κατά το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία εισαγωγής πληροφορίας στο σύστημα.

Το έργο CompOlive στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού συστήματος, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα προϊόντα τηλεπισκόπησης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στο χώρο της κομποστοποίησης, ώστε να επιτρέψει την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου μέρους των απορριμμάτων της ελαιοπαραγωγής στον αγρό (on-farm). Η φιλοσοφία του έργου είναι απλή (εικόνα 1) και αποβλέπει ουσιαστικά στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στην ελαιοπαραγωγή, καθιστώντας παράλληλα την κομποστοποίηση στον αγρό ως υπηρεσία οικονομικά βιώσιμη και εφαρμόσιμη.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στις σύγχρονες κοινωνίες με το πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, προκαλώντας ποικίλες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αισθητικές επιβαρύνσεις. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με την πρόληψη της ρύπανσης, δηλαδή την αποφυγή της παραγωγής στερεών αποβλήτων στην πηγή της γέννησής τους.

 

Οι επιμέρους στόχοι του CompOlive σχετικά με την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα είναι:

  1. Η ασφαλής διάθεσή των απορριπτόμενων της ελαιοπαραγωγής ώστε (α) να αποφεύγεται η άμεση ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος (ΥΑΕ) και καύση (ΑΥ) και ταυτόχρονα (β) η διάθεση να γίνεται με τρόπο ελεγχόμενο ως αναφορά την ορθή εφαρμογή και τους έμμεσους περιβαλλοντικούς κινδύνους (π.χ. έλεγχος ασφάλειας του τελικού κόμποστ, κλπ.)
  2. Η ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης με την επίτευξη ορθολογικής χρήση των εισροών (μετριασμός χρήσης λιπασμάτων, έλεγχος στα στάδια παραγωγής)
  3. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας της αγροτικής παραγωγής με την διατήρηση των φυσικών πόρων, των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και των λειτουργειών του εδάφους (διατήρηση οργανικού άνθρακα και εδαφικής υγρασίας, μετριασμός διάβρωσης εδάφους, βιοποικιλότητας, κλπ.), ειδικότερα κάτω από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
  4. Η αξιοποίηση των απορριπτόμενων της ελαιοπαραγωγής προς ένα προϊόν με προστιθέμενη αξία για τον ίδιο τον καλλιεργητή με ταυτόχρονη στάθμιση του κόστους διαχείρισης των υποπροϊόντων της ελαιοπαραγωγής που θα μετακυλιστεί στον καλλιεργητή στον οποίο και ανήκουν.
  5. Ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων αλλά κυρίως των μικρομεσαίων καλλιεργητών σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, προστασίας του περιβάλλοντος, κλπ. 6. Η αναβάθμισης της κομποστοποίησης στον αγρό ως υπηρεσία (composting on-farm as a service) σε μια ανεξάρτητη, εμπορικά βιώσιμη και κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου προάγοντας παράλληλα την κυκλική πράσινη οικονομία.
 

Το έργο COMPOLIVE, «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά» εκπονείται από την GEOSYSTEMS Hellas Α.Ε, TM Λύσεις Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε και την Ανέλιξις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε, και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης» τομέας παρέμβασης «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete».

 

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το