Υλικό Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων - Φυτώριο Ιδεών

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Παρουσιάσεις & Βιντεοσκοπήσεις Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Χρηματοδότηση Εταιρείας - Τεχνοβλαστού

1η εκπαιδευτική εκδήλωση - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρακτικές Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας: Startuppers μιλούν για τις εμπειρίες τους

3η εκπαιδευτική εκδήλωση - Πολυτεχνείο Κρήτης

ΦΥΤΩΡΙΟ