Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντές μέντορες

Μέντορες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντές μέντορες στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης»

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων, καλεί εθελοντές μέντορες να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στην καθοδήγηση και υποστήριξη ερευνητικών ομάδων που θα αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Οι ομάδες, οι οποίες προέρχονται από Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, έχουν στόχο να αναπτύξουν συγκεκριμένες ερευνητικές ιδέες με καινοτόμο χαρακτήρα και δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης.

 Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης», και συγκεκριμένα της ΔΡΑΣΗΣ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΝΤΟΡΩΝ – Ανάπτυξη μητρώου μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, περιλαμβάνοντας τις παρακάτω επιμέρους δράσεις:

 • Ανάπτυξη πρωτότυπων προϊόντων και υπηρεσιών από ερευνητικές ομάδες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μέσω της υλοποίησης της δράσης του «Φυτωρίου Ιδεών» και διοργάνωση διαλέξεων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
 • Ανάπτυξη μητρώου μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Διοργάνωση ενός μαραθώνιου καινοτομίας (hackathon), με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RISCrete)
 • Δημοσιότητα και εκδηλώσεις
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων

Οι μέντορες που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, ειδικότερα για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς και τα πεδία εξειδίκευσης της εγκεκριμένης αναθεωρημένης Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης RIS3Crete για τη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027  (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Οι μέντορες θα υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το οποίο θα δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθιστούν γνωστές σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο, για οποιονδήποτε λόγο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία προκύπτει κατά την διάρκεια της καθοδήγησης.

Επιπλέον, θα εγγραφούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο τη συστηματική αξιοποίησή τους για την προώθηση και στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια. Η συμμετοχή των μεντόρων στο Μητρώο θα γίνεται σε εθελοντική βάση.

Ρόλος και αρμοδιότητες μεντόρων

Ο βασικός ρόλος του μέντορα είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των επιχειρηματικών ομάδων με στόχο να μπορέσουν όλα τα μέλη των ομάδων να αναπτύξουν αποτελεσματικά προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες για την ανάπτυξη εποικοδομητικής επιχειρηματικής σκέψης. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η δημιουργία μιας διαπροσωπικής σχέσης, η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του μέντορα και των ομάδων. Για την επιτυχία του στόχου αυτού, οι μέντορες που θα επιλεγούν θα πρέπει:

 • Να παρέχουν ουσιαστική καθοδήγηση στην ομάδα τους σε εθελοντική βάση, αποσκοπώντας παράλληλα στην άντληση προσωπικής ικανοποίησης από την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία των καθοδηγούμενων.
 • Να δημιουργήσουν διαπροσωπικούς δεσμούς με κάθε μέλος της επιχειρηματικής ομάδας ξεχωριστά και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
 • Να ενθαρρύνουν τα μέλη των ομάδων να παίρνουν πρωτοβουλίες, να προωθούν τον διάλογο και να υποστηρίζουν την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας.
 • Να είναι σε θέση να ακούν, να συζητούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες (καλές ή κακές) και τις γνώσεις τους με όλα τα μέλη της ομάδας τους.
 • Να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να μπορούν να παρέχουν ουσιαστική στήριξη και καθοδήγηση στις επιχειρηματικές ομάδες.
 • Να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πρόοδο της ομάδας τους και για κάθε μέλος της ξεχωριστά.
 • Να παρέχουν ειλικρινή και θετική ανατροφοδότηση στους καθοδηγούμενους.
 • Να είναι διατεθειμένοι να εγγραφούν στο Μητρώο Μεντόρων της Περιφέρειας με προοπτική μελλοντικής αξιοποίησης της εμπειρίας και των προσόντων τους.

Για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας καθοδήγησης, θα προγραμματιστούν συναντήσεις του δικτύου μεντόρων στη διάρκεια των οποίων θα αναλυθούν οι στόχοι της πρωτοβουλίας. Επίσης θα παρουσιαστεί το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των μεντόρων που θα επιλεγούν τόσο για την υποστήριξη των ομάδων όσο και για το γενικότερο ρόλο και τις ενέργειες τους στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του Μητρώου Μεντόρων της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι η οργανωτική ομάδα της Περιφέρειας Κρήτης, αρμόδια για την στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων και την ανάπτυξη του Μητρώου Μεντόρων, δεν θα επεμβαίνει στην διαδικασία της καθοδήγησης. Ωστόσο, θα παρακολουθεί τακτικά την πορεία της συνεργασίας καθοδηγητή-καθοδηγούμενων, με στόχο την διασφάλιση της διαδικασίας.

Οφέλη για τους μέντορες που θα επιλεγούν

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι μέντορες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν εθελοντικά στην καθοδήγηση των ομάδων και θα εγγραφούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:

 • Περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης και συμβουλευτικής
 • Αλληλεπίδραση με νέους ανθρώπους και δημιουργία νέων ευκαιριών ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων
 • Ευκαιρίες διασύνδεσης και διεύρυνσης του δικτύου επαφών
 • Αναγνώριση του ρόλου, του έργου και της συνεισφοράς των μεντόρων
 • Προσωπική ικανοποίηση μέσω της καθοδήγησης και της προσφοράς

Διαδικασία καθοδήγησης επιχειρηματικών ομάδων

Η διαδικασία της καθοδήγησης από τους μέντορες βασίζεται στο μοντέλο «Ομαδικό Μέντορινγκ – Group Mentoring», το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί δια ζώσης, διαδικτυακά ή και συνδυαστικά ανάλογα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Κάθε μέντορας που θα επιλεγεί θα αναλάβει την καθοδήγηση μίας μόνο επιχειρηματικής ομάδας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να αναλάβει περισσότερες από μια, όταν αυτό κρίνεται εφικτό και απαραίτητο. Για την αντιστοίχιση του μέντορα σε μία ομάδα (matching), λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, η εξειδίκευση και οι δεξιότητές του καθοδηγητή σε σχέση με την επιχειρηματική ιδέα και τις ανάγκες των ομάδων.

Η διαδικασία της καθοδήγησης θα διαρκέσει συνολικά από Απρίλιο έως Οκτώβριο 2022.

Ιδιαίτερα, η διαδικασία καθοδήγησης θα πρέπει να βασίζεται στην προσφορά βοήθειας και σε μια μαθησιακή διαδικασία η οποία δεν θα προωθεί έτοιμες λύσεις αλλά θα υποστηρίζει και θα καλλιεργεί την δημιουργική σκέψη, εστιάζοντας στα κάτωθι:

Πρωτότυπο / Προϊόν / Υπηρεσία

Οι μέντορες καθοδηγούν τις ομάδες τους για να σχεδιάσουν, να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν το πρωτότυπο, προϊόν ή την υπηρεσία τους. Παρέχουν σχετική πληροφόρηση και εξειδικευμένη γνώση από την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία για την ‘’σχηματοποίηση’’ της επιχειρηματικής ιδέας.

Επιλογή αγοράς

Οι μέντορες βοηθούν τις ομάδες να εντοπίσουν, να αναλύσουν και να επιλέξουν την αγορά-στόχο τους. Παρέχουν γνώσεις και υποστήριξη για την διερεύνηση των τάσεων και των προοπτικών της αγοράς, του ανταγωνισμού, των τεχνολογικών εξελίξεων κλπ.

Δικτύωση

Οι μέντορες στηρίζουν τις ομάδες για την δημιουργία νέων συνεργασιών και δικτύων με στόχο, για παράδειγμα, την αναζήτηση και εξασφάλιση νέων συνεργατών, την εξεύρεση χρηματοδότησης κλπ.

Ομαδικότητα

Οι μέντορες καθοδηγούν τις ομάδες και συμβάλουν στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και ομαδικού πνεύματος. Παρέχουν βοήθεια για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των μελών των ομάδων, προωθώντας ταυτόχρονα την δημιουργία κριτικής σκέψης μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.

Κριτήρια επιλογής μεντόρων

Οι μέντορες θα προέρχονται από ιδιωτικούς, επιχειρηματικούς φορείς, από δημόσιους οργανισμούς,  από την ερευνητική / ακαδημαϊκή κοινότητα κ.α.  Η επιλογή τους θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία θα ορίσει η Συντονιστική Ομάδα του έργου, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε:
  • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών 
  • Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας 
  • Στρατηγική ανάπτυξη και κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Προώθηση και στήριξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας (τεχνοβλαστοί, start-ups)
  • Διαχείριση έργου (Project Management) και διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντος (Product Development Process)
 • Προγενέστερη εμπειρία συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 • Οι μέντορες θα πρέπει να έχουν και να μπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελος των ομάδων ένα διευρυμένο δίκτυο επαφών επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 • Συνέντευξη: η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να καλέσει σε συνέντευξη τους υποψήφιους μέντορες για την τελική επιλογή

Πρόσθετο επιθυμητό προσόν:

 • Πιστοποίηση επιμόρφωσης συμβουλευτικής και καθοδήγησης (π.χ. σεμινάρια) για την ανάπτυξη και στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην Περιφέρεια Κρήτης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ibo.crete.gov.gr/mentors-apply/

το αργότερο μέχρι τις 14/04/2022

Σημαντική σημείωση: Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σταύρο Καουκάκη (kaukakis [ @ ] crete.gov.gr)

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γιώργο Παπαμιχαήλ (george [ @ ] stepc.gr), επιστημονικό υπεύθυνο της δράσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τομείς και πεδία εξειδίκευσης εγκεκριμένης αναθεωρημένης RIS3Crete

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Τουρισμός-Πολιτισμός

• Ψηφιακή μετάβαση

• Πράσινη μετάβαση

Βιώσιμη Αγροδιατροφή

• Κυκλική γεωργία

• Γεωργία ακρίβειας

• Κυτταρική γεωργία

• Αποτελεσματική επεξεργασία

Υγεία και Ευεξία

• Τεχνητή Νοημοσύνη

• Εφαρμογές τηλε-ιατρικής – αυτοφροντίδα

• Προσυμπτωματικός έλεγχος

• Data Analytics

• Βιοπληροφορική

• Ιατρική Ακριβείας

• Wearables Τηλεμετρήσεις

• Βιοαισθητήρες

• Τεχνολογικές λύσεις στήριξης άσκησης ΑΜΕΑ

• Σύγχρονη Διαιτητική

• Φαρμακευτική

• Εφαρμογές εικονικής εκπαίδευσης

Ψηφιακές Τεχνολογίες

• Διαδίκτυο των πραγμάτων

• Τεχνητή νοημοσύνη

• Μηχανική & βαθιά μάθηση

• Τεχνολογίες & εφαρμογές νέφους

• Ψηφιακή απεικόνιση-εικονική πραγματικότητα

• Ψηφιακή διαχείριση υποδομών-δικτύων

• Κυβερνοασφάλεια

Βιώσιμη Χρήση των Πόρων

• Βιώσιμες πόλεις

• Ορθολογική διαχείριση κύκλου νερού

• Γαλάζια ανάπτυξη

Σημείωση: Οι Τομείς «Ψηφιακές Τεχνολογίες» και «Βιώσιμη Χρήση Πόρων» αποτελούν οριζόντιους καταλύτες καθώς στηρίζουν το μετασχηματισμό των παραγωγικών τομέων στην κατεύθυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Πρώτη θέση στο Διαγωνισμό EUSAIR POPRI Youth 2024, για την ομάδα φοιτητών «Trash Feaster Vessel» του Φυτωρίου Ιδεών της Περιφέρειας από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Primorski Tehnološki Park της Σλοβενίας, συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «EUSAIR

Ενημέρωση

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική