Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες. Έκδοση 2021 – Η θέση της Κρήτης

Μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεων των ελληνικών Περιφερειών στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία, τομείς κρίσιμους για τον αναπτυξιακό τους προσανατολισμό, παρουσιάζεται στη νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με τίτλο “Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες – Έκδοση 2021”. https://metrics.ekt.gr/publications/543

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκδοση όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν αυξητική τάση. Οι δείκτες αναφέρονται σε τέσσερις θεματικούς άξονες: α) τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης β) το ανθρώπινο δυναμικό που συμβάλλει στις δραστηριότητες Ε&Α, γ) τη διεθνή παρουσία, αριστεία και τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης των Περιφερειών και  δ) τις καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων των Περιφερειών.

Η Περιφέρεια Κρήτης καταλαμβάνει υψηλές θέσεις ανάμεσα στις άλλες Περιφέρειες

(βλέπε αναλυτικότερα σελ. 206 στο επισυναπτόμενο αρχείο της έρευνας):

Δαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη: Η δαπάνη Ε&Α ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ, για την Περιφέρεια Κρήτης είναι 1,51% και υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο (1,27%).

Προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη: Η Περιφέρεια Κρήτης κατέγραψε υψηλή επίδοση το 2019 με ποσοστό 1,38% ποσοστό υψηλότερο της μέσης εθνικής επίδοσης στο 1,18% (Ερευνητές σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ανά Περιφέρεια, ως % του εργατικού δυναμικού σε κάθε Περιφέρεια).

Επιστημονική αριστεία και εξωστρέφεια: Οι συμμετοχές φορέων στον Ορίζοντα 2020 την περίοδο 2014-2020 για την Περιφέρεια Κρήτης ήταν 490 οι οποίοι έλαβαν χρηματοδότηση 171 εκατ. ευρώ, περίπου το 9,1% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης στη χώρα. Όσον αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, την περίοδο 2014-2018, οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Κρήτης επιτυγχάνουν τον υψηλότερο δείκτη απήχησης (10,68).

Επιχειρηματική καινοτομία: Στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφονται υψηλές επιδόσεις με ποσοστό 60,8% (Ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τουλάχιστον ένα τύπο καινοτομίας, επί του συνόλου των επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια), ξεπερνώντας τη μέση εθνική επίδοση.

Επιχειρηματική καινοτομία

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες

Η Αγορά Εργασίας στην Κρήτη το 2021 – Tα ευρήματα της Έρευνας του 2021 του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης

Το 2020 η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Κρήτη μεταβλήθηκε έντονα επί τα χείρω λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Για το 2021 παρατηρήθηκε

Ενημέρωση

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους