Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες.

Η Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχει στόχο να αποτυπώσει τα πραγματικά δεδομένα και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, να καταγράψει τις στρατηγικές που υιοθετούν και τις ψηφιακές τεχνολογίες και πρακτικές που χρησιμοποιούν για να ανταπεξέλθουν, και τέλος, να αναδείξει τις ψηφιακές διαδικασίες και πρακτικές που υιοθετήθηκαν στο χρονικό διάστημα 2018-2020, σηματοδοτώντας έναν συνεχή προσανατολισμό προς μια περισσότερο ψηφιακή επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας του ΕΚΤ σχετικά με την υιοθέτηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως μιας «συνεχούς & συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής», τo 40,2% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως πολύ σημαντική συνεχή στρατηγική ανάπτυξης, τιμή η οποία παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την περίοδο 2016-2018 (33,5% αντίστοιχα).

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός θεωρείται σε μεγάλο βαθμό πολύ σημαντική συνεχής στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων για όλες τις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας (NUTS1: Αττική, Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Νησιά Αιγαίου, Κρήτη). Η Αττική κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (42.7%), ενώ ακολουθούν η Κεντρική Ελλάδα (39,5%), η Βόρεια Ελλάδα (36,9%) και τα Νησιά Αιγαίου, Κρήτη (34,5%).

Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

 

Αναφορικά με το προφίλ των επιχειρήσεων, η κατανομή των επιχειρήσεων έγινε με διάκριση ανά περιφερειακή ταξινόμηση NUTS 1, ανά μέγεθος επιχείρησης (αριθμός απασχολούμενων), ανά κύριο τομέα οικονομικής δραστηριότητας (κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες ή βιομηχανία), ανά ηλικιακή ομάδα επιχειρήσεων (με βάση το έτος ίδρυσής τους) και ανά βαθμό καινοτομικότητας (καινοτόμες και μη-καινοτόμες επιχειρήσεις), με το 54% των επιχειρήσεων του πληθυσμού να είναι συγκεντρωμένες στην Αττική ενώ τα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη να κατέχουν ποσοστό 7%, όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Κατανομή των επιχειρήσεων ανά μεγάλες γεωγραφικές περιοχές – περιφερειακή ταξινόμηση NUTS 1. Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

 

Η πλειονότητα (45,8%) των επιχειρήσεων του πληθυσμού απασχολούν 10 έως 49 άτομα, ενώ σημαντικό μέρος (37,4%) 20 έως 49 άτομα.

Κατανομή των επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους απασχολούμενων. Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

Παρακάτω αναλύεται συνδυαστικά την κατανομή των επιχειρήσεων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και περιφέρεια.

Στα  Νησιά Αιγαίου, Κρήτη και Αττική το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τις Υπηρεσίες, ενώ σε Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα οι επιχειρήσεις με κύρια οικονομική δραστηριότητα τη Βιομηχανία.

Κατανομή των επιχειρήσεων με διάκριση ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (NUTS 1). Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

Όσον αφορά στην κατανομή της «ηλικίας» των επιχειρήσεων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (51,2%) έχουν ιδρυθεί πριν το 2000, ενώ σημαντικό μέρος (29,4%) από το 2000 έως και το 2010, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Κατανομή των επιχειρήσεων με διάκριση ανά έτος ίδρυσης. Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

Το 72,6% του συνόλου των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, ενώ το 27,4% ως μη καινοτόμες. Μια συγκεντρωτική απεικόνιση της κατανομής καινοτόμων και μη-καινοτόμων ανά μεγάλες γεωγραφικές περιοχές παρατίθεται στο παρακάτω διάγραμμα, με την εικόνα να είναι συγκλίνουσα για όλες τις περιφερειακές ομάδες. Συγκεκριμένα για τα Νησιά Αιγαίου, Κρήτη το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων ανέρχεται στο 68,4% με τις μη καινοτόμες να καταλαμβάνουν ποσοστό 31,6%.

Αναλυτικές πληροφορίες για δείκτες για την καινoτομία των ελληνικών επιχειρήσεων στην περίοδο 2018-2020 υπάρχουν στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/publications/588 .

Κατανομή των επιχειρήσεων με διάκριση ανά βαθμό καινοτομικότητας και μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (NUTS 1). Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

Όπως έχει αναφερθεί, το 40,2% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα θεωρούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μια πολύ σημαντική συνεχή στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται ως πολύ σημαντική, συνεχή στρατηγική ανάπτυξης από το  54,4% των μεγάλων επιχειρήσεων, το 46,8% των καινοτόμων και από το 44,4% εκείνων των επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η αντίστοιχη ανάλυση σχετικά με τις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό επιδεικνύεται από τις επιχειρήσεις της Αττικής (42.7%) ενώ τα Νησιά Αιγαίου, Κρήτη κατέχουν των 34,5% βαθμού καινοτομικότητας επί του συνόλου των επιχειρήσεων.

Κατανομή των επιχειρήσεων με διάκριση ανά βαθμό καινοτομικότητας και μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (NUTS 1). Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

Σημαντικά στοιχεία συνάγονται και από την αξιολόγηση των πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών ως πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της επιχείρησης στο μέλλον, με διάκριση ανά μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, με την εικόνα που προκύπτει να είναι σχετικά ισορροπημένη για τις εννέα πρωτοπόρες τεχνολογίες και τις τέσσερις μεγάλες περιφερειακές ομάδες.

        

Αξιολόγηση πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών ως πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της επιχείρησης στο μέλλον, διάκριση ανά μεγάλες γεωγραφικές περιοχές). Πηγή: Έρευνα του ΕΚΤ (2022), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Rural toolkit – Ευρετήριο χρηματοδότησης: Ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ χάρη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με το από 06.02.2024 δελτίου τύπου, ένα νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο

Έρευνες

Έκθεση του ΣΕΒ για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία

Στην έκθεση του ΣΕΒ  για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό παρουσιάζονται τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, αναδεικνύονται τα βήματα προόδου της Ελλάδας στην πορεία της προς