Ταμείο Εγγυοδοσίας Delfi – HDB

Κατάσταση: Ενεργό

Τομείς Ενδιαφέροντος

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος –Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» περιλαμβάνει συνολικά δεκατρία (13) θεματικά καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, τα οποία είναι τα εξής: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ –ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΑΛΙΕΙΑ –ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ–ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

Περίληψη

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα. Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και επιδιώκουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022. Το DeLFI GF λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρά τις πιθανές αβεβαιότητες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας «DeLFI GF» έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών τους σχεδίων, τόσο για το τμήμα του μεσο-μακροπρόθεσμου δανεισμού του χρηματοδοτικού σχήματος της εγκεκριμένης επένδυσης, όσο και για το τμήμα της επιχορήγησης, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των περιορισμών κρατικών ενισχύσεων. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, το DeLFI GF συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας και συντελεί στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) (ορισμός ΜμΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC. Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Να είναι τραπεζικά ενήμερες ή να έχουν οφειλή μικρότερη ή ίση των90 ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης. Να είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει. Να είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. Να είναι επιχειρήσεις που δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους. Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών). Εάν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τα δάνεια, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Άρθρο 6 ν.4887/2022)
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Άρθρο 7 ν.4887/2022)

Δείτε ακόμα...