Οδηγός Συμμετοχής – Φυτώριο Ιδεών

Πληροφορίες για το Φυτώριο Ιδεών

Το Φυτώριο Ιδεών αποτελεί δράση του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση του Φυτωρίου Ιδεών απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχουν και άλλα μέλη των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν είτε στελέχη εταιρειών της Κρήτης, εφόσον τα πρωτότυπα αποτελούν κοινές ερευνητικές προσπάθειες Ιδρυμάτων-επιχειρήσεων, είτε Καθηγητές ή λοιπό ερευνητικό προσωπικό, εφόσον τα πρωτότυπα αναπτύσσονται σε κάποιο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό εργαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής της ομάδας πρέπει να είναι φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός ή μεταδιδακτορικός) ή ερευνητής των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Φυτώριο Ιδεών μπορεί να αποτελούνται από φοιτητές ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση του Φυτωρίου Ιδεών θα πρέπει:

 • Να έχουν μια καινοτόμο ιδέα για ένα προϊόν ή υπηρεσία
 • Να έχουν ερευνήσει την αγορά, έχοντας προσδιορίσει την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται το νέο αυτό προϊόν/υπηρεσία
 • Να έχουν ερευνήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τον ανταγωνισμό, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης της ιδέας
 • Να έχουν έρθει προαιρετικά σε συνεννόηση με κάποιον Καθηγητή του ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιδρύματος, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του καθοδηγητή στην υλοποίηση του πρωτοτύπου, εφόσον η ιδέα προέρχεται από κάποια σχετική συνεργασία.
 • Να έχουν έρθει προαιρετικά σε συνεννόηση με ένα ή περισσότερα εργαστήρια του Ιδρύματός τους, εφόσον η ιδέα απαιτεί την χρήση σχετική υλικοτεχνικής υποδομής. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του κάθε εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου μπορεί να ασκεί παράλληλα και το ρόλο του καθοδηγητή, χωρίς αυτό να θεωρείται απαραίτητο.
 • Τέλος, να υποβάλουν μια πλήρη και ελκυστική πρόταση, στην οποία θα τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία, οι προοπτικές, η μεθοδολογία υλοποίησης και η βιωσιμότητα της ιδέας, καθώς και η δέσμευση για την υλοποίησή της στα πλαίσια της δράσης, με τη σύμφωνη γνώμη συνεργαζόμενων καθηγητών.

Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι ανεξάρτητες, χωρίς την υποστήριξη καθηγητών ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιδρύματος, δύναται να κατατεθούν από φοιτητές, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι η ομάδα υλοποίησης δεν θα κάνει χρήση οποιονδήποτε οργάνων, εγκαταστάσεων ή λοιπού εξοπλισμού ιδρύματος και ότι αναλαμβάνει μόνη της την πλήρη υλοποίηση του πρωτοτύπου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεκμηρίωση εφικτότητας του έργου, αλλά και της τεχνικής επάρκειας των φοιτητών.

Οι φοιτητές ή οι ερευνητικές ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν σχεδιάσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης, να έχουν καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους ενεργειών, να έχουν προϋπολογίσει το κόστος υλοποίησης του έργου και να έχουν συζητήσει για την κατανομή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ των μελών της ομάδας έργου (φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών και λοιπών μελών), βάσει του οποίου θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό, εφόσον επιλεγεί η πρόταση για υλοποίηση.


Χρονοδιάγραμμα και επιλεξιμότητα δαπανών

Ο χρόνος υλοποίησης της δράσης είναι 9 μήνες: Φεβρουάριος 2024 έως Οκτώβριος 2024.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών μικροεξοπλισμού, αναλωσίμων, κ.λπ. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να διατεθεί ένα ποσό για τη μετακίνηση των μελών της ομάδας με σκοπό την εκτέλεση πειραμάτων, την προώθηση του πρωτοτύπου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας κ.λπ. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά ομάδα ανέρχεται σε 3.000€ και η προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί στην αρχική φάση της δράσης.

Υποχρεώσεις της ομάδας υλοποίησης

Κατά την περίοδο ανάπτυξης του πρωτοτύπου, η ομάδα υλοποίησης πρέπει να ακολουθεί τα βήματα υλοποίησης της πρότασης του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες προμήθειας, ενώ θα πρέπει να συμμετέχει (όλα τα μέλη της ομάδας ή τουλάχιστον ο επικεφαλής εκπρόσωπος της ομάδας) στις τακτικές συναντήσεις του Φυτωρίου Ιδεών.

Στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης του πρωτοτύπου, οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν μια έκθεση πεπραγμένων. Επίσης, στο τέλος της δράσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις για την παρουσίαση των πρωτοτύπων που θα αναπτυχθούν.

Για τις προτάσεις που θα επιλεγούν, θα υπογραφούν συμβάσεις υλοποίησης έργου ανάμεσα στις ομάδες, τους Διευθυντές των Εργαστηρίων που ενδέχεται να συνεργαστούν, τους Καθηγητές που ενδέχεται να καθοδηγήσουν την ομάδα και τον εκπρόσωπο του ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιδρύματος. Στις συμβάσεις θα γίνεται αναφορά στο Συμφωνητικό Υλοποίησης του έργου, αλλά και στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμερισμού των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που υπογράφουν μόνο τα μέλη της ομάδας υλοποίησης του πρωτοτύπου.


Υποβολή αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2024. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://ibo.crete.gov.gr/apply/.

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να λαμβάνετε επικοινωνώντας με τους:

 • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας., τηλ. 2821037007, email kouggrinis@isc.tuc.gr για το Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Σόρε Σαδμάν, τηλ. 2810545138, email shadman@uoc.gr για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μάρκος Κουργιαντάκης, τηλ. 2810379677, email mkourg@hmu.gr για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 • Γιώργος Παπαμιχαήλ, τηλ. 2810391904, email george@stepc.gr για το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας


Αξιολόγηση αιτήσεων

Επιτροπή Αξιολόγησης

Την 5μελή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούν εκπρόσωποι ή επιστημονικοί υπεύθυνοι των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ). Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογήσουν το σύνολο των προτάσεων που θα υποβληθούν.


Κριτήρια Αξιολόγησης

Διαστάσεις Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Σύλληψη Ιδέας

1.       Πρωτοτυπία ιδέας

2.       Σαφήνεια περιγραφής ιδέας

3.       Προοπτική για περαιτέρω διερεύνηση

Υλοποίηση

4.       Μεθοδολογία υλοποίησης

5.       Προϋπολογισμός

6.       Πιθανότητα επιτυχούς ανάπτυξης εντός εννέα μηνών

7.       Σύνθεση ομάδας υλοποίησης

Πιθανότητα Προώθησης στην Αγορά

8.       Επίπεδο ωριμότητας

9.       Σχέση ιδέας με ανάγκες αγοράς

10.   Μελλοντική πιθανή βιωσιμότητα της ιδέας

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να γίνονται δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη ή/και υβριδικά. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν να συνεδριάσουν μετά το τέλος της κατάθεσης των προτάσεων με σκοπό να συντονίσουν τις ενέργειές τους κατά την ημέρα της αξιολόγησης.

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου από τον κάθε αξιολογητή γίνεται από το 0-10. Οπότε, η τελική βαθμολογία κάθε πρότασης θα προκύπτει ως άθροισμα των 5 βαθμολογιών, συνεπώς η μέγιστη βαθμολογία κάθε πρότασης είναι 500 (5Χ10Χ10). Οι προτάσεις θα καταταχθούν με φθίνουσα συνολική βαθμολογία ανά Ίδρυμα και θα προκριθούν οι 3 καλύτερες.

Αν κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει τη σύντομη παρουσίαση των προτάσεων από την ομάδα υλοποίησης του κάθε πρωτοτύπου, αλλά και να συνομιλήσει με τα μέλη της κάθε ομάδας υλοποίησης.

Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικούς που έχουν γνώση του αντικειμένου των προς αξιολόγηση προτάσεων, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των εξειδικευμένων θεμάτων που σχετίζονται με την κάθε πρόταση, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Αξιολόγησης.


Σημαντικές ημερομηνίες

10 Νοεμβρίου 2023                                   Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

10 Νοεμβρίου – 15 Οκτώβριος 2024   Υποβολή προτάσεων

16-22 Ιανουαρίου 2024                            Αξιολόγηση προτάσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

1 Φεβρουαρίου 2024                                Έναρξη υλοποίησης δράσης

Οκτώβριος 2024                                       Λήξη προθεσμίας κατασκευής πρωτοτύπων

Δεκέμβριος 2024                                      Έκθεση πεπραγμένων, έκδοση φυλλαδίου και εκθέσεις για την παρουσίαση των πρωτοτύπων

 

Παράλληλες δράσεις

Κατά την διάρκεια του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» οι ερευνητικές ομάδες θα κληθούν να συμμετέχουν στις παρακάτω παράλληλες δράσεις του έργου:

 • Συμμετοχή σε ενημερώσεις, workshops, διαλέξεις, κ.λπ. με σχετική θεματολογία (π.χ. επιχειρηματικά πλάνα και μοντέλα)
 • Καθοδήγηση με χρήση του μητρώου μεντόρων του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης
 • Υποστήριξη για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

Επίσης, η δράση περιλαμβάνει και υποστηρικτικές ενέργειες για τις ομάδες σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (, καθοδήγηση (mentoring), πνευματική ιδιοκτησία, κ.λπ.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η συλλογή όλων των δεδομένων των συμμετεχόντων στο έργο «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό, εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.