Όροι & Προϋποθέσεις Hackathon for Health and Wellness Crete 2024

Το Hackathon εστιάζει στον τομέα προτεραιότητας «Υγεία και Ευεξία», της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το «Hackathon for Health and Wellness Crete 2024» αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης / Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ITE) / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Θερμοκοιτίδα/Επιταχυντή νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (smartHEALTH), τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GR digiGOV-innoHUB) και το Elevate Greece

Το Hackathon αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα και στις  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε δραστηριότητες που άπτονται του τομέα εξειδίκευσης «Υγεία και Ευεξία» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης. 

Για τη διαμόρφωση των προκλήσεων του Hackathon, αξιοποιήθηκαν τα πορίσματα που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

 

Όροι συμμετοχής στο Hackathon

Η συμμετοχή στο Hackathon με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όρων που παρατίθενται στο παρόν, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του Hackathon, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

 

Ποιοι συμμετέχουν στο Hackathon

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατηγορίες συμμετεχόντων στο Hackathon καθώς και ο ρόλος τους:

 • Ομάδες που διαγωνίζονται (Project teams)
 • Οι ομάδες αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα
 • Δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες του Hackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω.
 • Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια (1) ομάδες.
 • Η σύσταση της ομάδας δηλώνεται σε ηλεκτρονική φόρμα έως και τις 20 Μαρτίου 2024.
 • Οι ομάδες συμμετέχουν με την υποβολή, τεκμηρίωση και παρουσίαση μιας καινοτόμου ιδέας η οποία απαντά στη θεματολογία που έχει τεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Hackathon.
 • Οι ομάδες έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του Hackathon.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο Hackathon απευθύνεται σε ΜΜΕ, start-ups, σε δημόσιους υπαλλήλους αλλά και σε ομάδες που επιθυμούν να προσφέρουν καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες προτάσεις σχετικές με τις παραπάνω προκλήσεις.

Ειδικότερα, αίτηση με προτεινόμενη λύση, μπορούν να υποβάλλουν:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Ομάδες δημοσίων υπαλλήλων
 • Ομάδες υπό ίδρυση εταιρειών
 • Ομάδες ερευνητών και φοιτητών
 • Ομάδες στελεχών εγκαθιδρυμένων εταιρειών
 

Κριτική επιτροπή

H Κριτική Επιτροπή του Hackathon θα αποτελείται από επτά (7) μέλη.

 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Hackathon.
 • Στην Κριτική Επιτροπή δε συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα αξιολογούν ανεξάρτητα τις ομάδες που διαγωνίζονται με χρήση φόρμας που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη συνέχεια.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δε συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία
 

   Μέντορες

 • Είναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί και ενταχθεί στο Μητρώο Μεντόρων της Περιφέρειας Κρήτης και στο Μητρώο Μεντόρων της Θ.Ε.Α.
 • Καθοδηγούν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά.
 • Η αντιστοίχιση μεντόρων με τις ομάδες οριστικοποιείται κατά την έναρξη του Hackathon.
 • Δε συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
 

Θεματολογία Hackathon

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να πληροί προδιαγραφές που να επιτρέπουν την υιοθέτησή της σε περιβάλλοντα του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ιδέα αποτυπωμένη σε επίπεδο Pitch Deck ή Business Model Canvas (BMC).
 • Ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (MVP).
 • Σχεδιασμένο πρωτότυπο (wireframe) ή mock-up.
 • Πρωτότυπο σε επίπεδο εφαρμογής (prototype) ή Proof of Concept

Η θεματολογία του Hackathon είναι σχετική με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

 

Προκλήσεις

Οι προκλήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

 1. Εργαλεία βασισμένα στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων είτε σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σε ένα από τα παρακάτω: α) στην υποστήριξη της λήψης εξατομικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους, β) στην υποβοήθηση της διάγνωσης μιας ιατρικής κατάστασης, γ) στην εκπαίδευση στην ιατρική διάγνωση και πράξη.
 2. Συντονισμένη φροντίδα πρόληψης και διαχείρισης υγείας ηλικιωμένων.
 3. Έξυπνα συστήματα για την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού και τουρισμού υγείας στην Κρήτη.
 4. Αξιοποίηση του «Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας» (ΑΗΦΥ), για τη σύνθεση και αποστολή προσωποποιημένων ειδοποιήσεων σχετικών με καθημερινή φροντίδα υγείας, φαρμακοληψία, προγραμματισμό και προετοιμασία ιατρικών εξετάσεων και χειρουργικών ή άλλου τύπου επεμβάσεων. Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων και απλών υπηρεσιών, για την προσθήκη νέου περιεχομένου στον ΑΗΦΥ από τους πολίτες, με εφαρμογή ελέγχων ορθότητας, πληρότητας και πλεονασμού πριν την οριστική ενημέρωση του φακέλου.

Τυχόν προτάσεις που θα κατατεθούν και δεν αντιστοιχούν σε κάποια από τις οριζόμενες προκλήσεις ή υποβάλλονται από ομάδες εκτός των παραπάνω κατηγοριών, θα αποκλείονται και δε θα αξιολογούνται.

 

 

Στάδια διεξαγωγής του Hackathon

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες Ομάδες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και να προετοιμάζουν την ιδέα τους.

Σε αυτό το στάδιο:

Στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής θα καταγράφονται τα ονόματα των μελών των ομάδων και η ιδιότητά τους. Επιπλέον, θα ορίζεται ένας επικεφαλής για κάθε Ομάδα.

Η ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής για το Hackathon θα είναι ανοικτή έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.

 

 

Διεξαγωγή του Hackathon

Το Hackathon θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Απριλίου 2024, δια ζώσης, στους παρακάτω χώρους:

 • Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης)
 • Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» (Αμερικής 8, 2ος όροφος, Αθήνα)

Σάββατο 20 Aπριλίου 2024: Κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης οι ακόλουθες διαδικασίες:

 • Προσέλευση / εγγραφές
 • Παρουσίαση Hackathon – Οδηγίες προς τις Ομάδες
 • Αντιστοίχιση μεντόρων με τις ομάδες
 • Συνεργασία των ομάδων και των μεντόρων για την οριστικοποίηση της ιδέας και την προετοιμασία της παρουσίασής της

Κυριακή 21 Απριλίου 2024: Κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής του Hackathon, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

 • Παρουσιάσεις και υποστήριξη των Ιδεών των Ομάδων στην Κριτική Επιτροπή (έως 10 λεπτά κάθε παρουσίαση, η οποία θα έχει τη φιλοσοφία/ δομή του επιχειρηματικού καμβά)
 • Αξιολόγηση των Ιδεών από την Κριτική Επιτροπή
 • Βράβευση – Τελετή Λήξης

Το τελικό πρόγραμμα του Hackathon θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων και τη δομή της εκδήλωσης καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης των Ιδεών / Ομάδων

Οι ιδέες των Ομάδων που θα συμμετέχουν στο Hackathon, θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Η αξιολόγηση των ιδεών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Χαρακτηριστικά ομάδας έργου (βαρύτητα 20%).
 2. Επίπεδο ετοιμότητας/ωριμότητας της προτεινόμενης λύσης (βαρύτητα 30%).
 3. Συνάφεια και συμβατότητα της προτεινόμενης λύσης με στόχους (βαρύτητα 20%).
 4. Εφικτότητα υλοποίησης – λειτουργικότητα της προτεινόμενης λύσης (βαρύτητα 30%).

Βραβεία

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες στο Hackathon θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Στις τρεις πρώτες στη συνολική βαθμολογία Ομάδες, θα δοθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία/ έπαθλα. Το σχήμα της βράβευσης έχει ως εξής:

 • 1η ομάδα: 3.500 €
 • 2η ομάδα: 1.800 €
 • 3η ομάδα: 700 €

Τα ποσά θα επιδοθούν στους Επικεφαλής κάθε Ομάδας. Τα μέλη των Ομάδων χρειάζεται να έχουν δηλώσει ότι δέχονται τον/ την Επικεφαλής της Ομάδας ως τον εκπρόσωπό της για την ως άνω διαδικασία.

Επιπλέον θα δοθούν τα ακόλουθα βραβεία:

 • Στους νικητές
 • παραχώρηση χρήσης της υπηρεσίας του Virtual Incubator (πακέτο premium) από το ΕΤΕΠ Κρήτης, για 6 μήνες
 • Στους νικητές από την Αττική
 • παραχώρηση χρήσης των υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Ε.Β.Ε.Α, για 6 μήνες
 • Σε ένα νικητή
 • παροχή δωρεάν συνδρομής στο Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) για 1 έτος
 

Περαιτέρω οφέλη για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

Όλες οι ομάδες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο Hackathon θα έχουν πρόσβαση στις  υπηρεσίες των Κόμβων smartHEALTH και GR digiGOV-innoHUB.

 

Ειδικότερα, μέσα από τον Κόμβο SmartHEALTH παρέχονται οι εξής υπηρεσίες υποστήριξης:

 • Δοκιμή πριν την επένδυση (π.χ. υπολογιστικές προσεγγίσεις για ασφάλεια φαρμάκων, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε υπηρεσίες υγείας).
 • Δεξιότητες και εκπαίδευση (π.χ. θεμελιώδης εκπαίδευση στελεχών στην τεχνητή νοημοσύνη).
 • Υποστήριξη στη χρηματοδότηση (π.χ. support to funding – coaching and mentoring, υπηρεσίες επιτάχυνσης και επώασης ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων).
 • Δικτύωση (π.χ. υπηρεσίες signposting πληροφόρηση για εκδηλώσεις).

Αντίστοιχα, μέσα από τον Κόμβο GR digiGOV-innoHUB παρέχονται οι εξής υπηρεσίες υποστήριξης: 

 • Αξιολόγηση Ψηφιακής Ωριμότητας (Digital Maturity Assessment).
 • Δοκιμή πριν την επένδυση/ανάπτυξη (MVP design, TRL 5 validation, TRL 7 development, Design Mid-scale pilot, MVP testing).
 • Πρόσβαση σε υποδομές (π.χ. πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης, κεντρικές μονάδες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων).
 • Δεξιότητες (π.χ. Ακαδημία DigiGov: πρόσβαση σε ανοιχτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα, miniMBA).
 • Υποστήριξη επενδύσεων (π.χ. DigiGOV Agora).
 • Δικτύωση και διεθνοποίηση (π.χ. δράσεις επίδειξης-pitching).

Μέσω της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Ε.Β.Ε.Α θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες υποστήριξης μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε όσες ομάδες επιλεχθούν να συμμετέχουν:

 • Φιλοξενία/Στέγαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που προάγουν την επιχειρηματικότητα και τις συνεργίες μεταξύ των φιλοξενούμενων σχημάτων, 
 • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων επιχειρηματικότητας (όπως ενδεικτικά ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.),
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης,
 • Ενέργειες δικτύωσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικότητας της χώρας, για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων,
 • Συντονισμό και εσωτερική αξιολόγηση της πορείας των επιχειρηματικών ομάδων, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους και την απρόσκοπτη επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.  
 

Λοιποί Όροι

 • Αποκλείεται η συμμετοχή συμμετέχοντος με υλοποίηση ή περιεχόμενο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κτλ.).
 • Αποκλείεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό συμμετέχοντος που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε όρο από τους παρόντες ή έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας.
 • Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα: Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των προτάσεων που θα υποβάλουν καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 • Προσωπικά δεδομένα: H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Hackathon υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Η συλλογή όλων των δεδομένων των συμμετεχόντων στο έργο «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.
 • Οι Διοργανωτές (Οργανωτική Επιτροπή) δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του Hackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (π.χ. ταυτότητα) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 • Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Hackathon δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες
 • Η συμμετοχή στο Hackathon σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 • Οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώριση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής τους στο σχετικό σύστημα.
 • Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς και αναιτιολογήτως τους όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων.
 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου.