Τύποι Συνεργατικών Σχηματισμών

Οι μορφές που αναπτύσσονται αναλυτικότερα παρακάτω περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

  • Ίδρυση Κοινών Εταιρειών (Joint Ventures),
  • Κοινά Σύμφωνα για Έργα Ε&Α (Joint R&D Pacts),
  • Άμεσες Επενδύσεις – Επενδύσεις Εξισορρόπησης (equity investments),
  • Συμφωνίες για Δικαίωμα Χρήσης Τεχνολογίας (licensing agreements),
  • Σχέσεις Πελατών – Προμηθευτών,
  • Εστίες Καινοτομίας (Innovation Hot-spots)
  • Συμβόλαια Συνεργασίας – Υπεργολαβία Παραγωγής,
  • Παροχή Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licencing) και Δικαιόχρησης (Franchising).