Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας ή συστάδες καινοτομίας (Innovation Clusters)

Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας ή συστάδες καινοτομίας (Clusters Καινοτομίας) αποτελούν ένα “σύνολο συν-ανταγωνιστικών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών (νεοσύστατες, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες ή/και μεγάλες), συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με στρατηγικές συμμαχίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, κλπ.” (Κατσίκης κ.α., 2006). Οι συνεργατικοί αυτοί σχηματισμοί, που κατά κανόνα αναπτύσσονται γύρω από έναν κύριο κλάδο δραστηριότητας (π.χ. κεραμικά, υφαντουργία, τρόφιμα, πληροφορική) ή σε κλάδους που διατηρούν έντονα στοιχεία συμπληρωματικότητας (π.χ. υαλοπίνακες και αλουμινοκατασκευές, ή προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής). Κατά κανόνα, εμφανίζουν ισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση, ενώ συχνά υιοθετούν στρατηγικές για την από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών και που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή.