Στρατηγική Ανάπτυξης Καινοτομίας (Strategy for Innovation Development)

Οι τυποποιημένες στρατηγικές καινοτομίας είναι οι παρακάτω:

  • Ηγετική Στρατηγική (Leader Strategy),
  • Αμυντική Στρατηγική (Defender Strategy),
  • Στρατηγική Εξόρυξης (Prospector Strategy),
  • Στρατηγική Ανάλυσης (Analyzer Strategy),
  • Στρατηγική Ανάδρασης (Reactor Strategy)