Στρατηγική Ανάδρασης (Reactor Strategy)

Περιγράφει την επιχείρηση εκείνη που δεν έχει μια συνεκτική στρατηγική για καινοτομία. Αναπτύσσουν μόνο νέα προϊόντα, όταν είναι απολύτως απαραίτητο από την κατάσταση του ανταγωνισμού.