Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual property product)

Τα Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΠΙ) είναι αποτέλεσμα έρευνας, ανάπτυξης, διερεύνησης ή καινοτομίας που οδηγεί στη γνώση, που οι δημιουργοί τους μπορούν να τα πωλήσουν στην αγορά ή να τα χρησιμοποιήσουν για ίδιο όφελος στην παραγωγή, γιατί η χρήση της γνώσης προστατεύεται με νομικά ή άλλα μέσα. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη (Ε&Α)
  • η έρευνα και η αξιολόγηση του ορυκτού πλούτου
  • το λογισμικό υπολογιστών και οι βάσεις δεδομένων

• η ψυχαγωγία, τα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά πρωτότυπα και άλλα ΠΠΙ.