Πνευματική ιδιοκτησία (Intellectual property)

Τα δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual property) αναφέρονται στον γενικό όρο για την εκχώρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Αυτά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επιτρέπουν στον κάτοχο να ασκήσει μονοπώλιο στη χρήση του αντικειμένου για μια συγκεκριμένη περίοδο.