Παροχή Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licencing) και Δικαιόχρησης (Franchising)

Οι στρατηγικές συμμαχίες χαρακτηρίζονται από “χαλαρούς δεσμούς”, οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της τεχνολογικής φιλοσοφίας και κουλτούρας κάθε συμβαλλόμενου μέρους, πράγμα που ευνοεί τη συνεχή και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και την ανάπτυξη πρόσθετων καινοτόμων ιδεών. Η στρατηγική συμμαχία πάντως, εάν εξελιχθεί θετικά, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού (cluster).