Οργανωτική – Διαχειριστική Καινοτομία (organizational/managerial innovation)

Η διαχειριστική ή οργανωτική καινοτομία αναφέρεται στην οργανωσιακή δομή, τις διοικητικές διεργασίες και στους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού. Σχετίζεται έμμεσα με τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες του οργανισμού και συνδέονται άμεσα με τις πρακτικές και πολιτικές διοίκησής του.