Μη-καινοτόμος επιχείρηση (Non-innovative firm)

Μη-καινοτόμος επιχείρηση είναι όποια δεν αναφέρει κάποια καινοτομία κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης. Μια μη καινοτόμος επιχείρηση μπορεί, ωστόσο, να είναι πιθανά καινοτόμος επιχείρηση αν έχει μια ή περισσότερες καινοτομικές δραστηριότητες σε εξέλιξη, ανενεργές, εγκαταλειμμένες ή ολοκληρωμένες που να μην οδήγησαν σε καινοτομία κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης.