Μετοχικό κεφάλαιο αποτελούμενο από προνομιούχες μετοχές (Quasi Equity Capital)

Σε αυτήν την περίπτωση χρηματοδότησης, οι προνομιούχες μετοχές αποτελούν εμπράγματες αξιώσεις που δίνουν στους μετόχους το δικαίωμα να λάβουν προκαθορισμένα μερίσματα. Είναι πιο ασφαλείς συγκριτικά με τις κοινές μετοχές. Ένα πλεονέκτημα αυτού του τρόπου χρηματοδότησης για τον καινοτόμο-επιχειρηματία, είναι ότι οι μέτοχοι δεν έχουν καμία επιρροή και εμπλοκή στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας.