Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από Κοινές Μετοχές (Common Equity Capital)

Σε αυτήν την περίπτωση χρηματοδότησης, οι μέτοχοι αγοράζουν κοινές μετοχές της επιχείρησης. Αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο κίνδυνο στο όλο εγχείρημα, καθώς οι αξιώσεις τους είναι κατώτερες όλων των υπολοίπων.