Κοινά Σύμφωνα για Έργα Ε&Α (Joint R&D Pacts)

Τα σύμφωνα αυτά ρυθμίζουν την κατανομή των αποτελεσμάτων διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν, ο καθένας με τους δικούς του πόρους (εξοπλισμός, επιστημονικό προσωπικό, κεφάλαια, πληροφορία και τεχνογνωσία). Αν και η μορφή αυτή είναι λιγότερο δεσμευτική από την προηγούμενη, ωστόσο απαιτεί υψηλό βαθμό αφομοίωσης και δι-επιχειρηματικής αλληλεξάρτησης για την επιτυχή της έκβαση. Για τις μεγάλες εταιρείες, τα κοινά σύμφωνα Ε&Α αποτελούν ένα είδος στρατηγικής συμμαχίας για την ίδρυση κοινών ερευνητικών εταιρειών με μικρότερες επιχειρήσεις. Η μορφή αυτή αποτελεί το συνηθέστερο τύπο στρατηγικών συμμαχιών (international joint ventures).