Κλειστή Καινοτομία (closed innovation)

Με τον όρο “κλειστή καινοτομία” (closed innovation) εννοούμε την καινοτομία που έχει αναπτυχθεί με τη χρήση ιδεών αλλά και πόρων που προέρχονται αποκλειστικά από το εσωτερικό της επιχείρησης. Δεδομένων των πολύπλοκων σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών, αυτού του είδους οι καινοτομίες είναι περισσότερο περιορισμένες πλέον. Οι ορισμοί και το περιεχόμενο των παραπάνω κατηγοριών καινοτομίας, συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.