Κεφάλαια για την Αναχρηματοδότηση Δανείων (Debt Capital)

Πρόκειται για τον δανεισμό κεφαλαίου για την κάλυψη υποχρέωσης τακτικής πληρωμής τόκων. Χρηματοδοτικοί οργανισμοί που παρέχουν κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital firms). Αυτοί οι οργανισμοί δημιουργήθηκαν και λειτουργούν κυρίως για την χρηματοδότηση καινοτομιών. Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα είναι ότι αναμένουν υψηλές αποδόσεις επί της επένδυσης, ενώ συχνά απαιτούν την εμπλοκή και συμμετοχή τους στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων.