Καινοτόμος επιχείρηση (Innovative firm)

Μια Καινοτόμος επιχείρηση διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί η ίδια μια ή περισσότερες καινοτομίες προϊόντος ή επιχειρησιακής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης. Το ίδιο ισχύει και για μια επιχείρηση που είναι, από μόνη της ή από κοινού με άλλες επιχειρήσεις, υπεύθυνη για μια καινοτομία.