Καινοτομικές δραστηριότητες (Innovation activities)

Στις Καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται κάθε αναπτυξιακή, χρηματοοικονομική και εμπορική δραστηριότητα την οποία αναλαμβάνει μια επιχείρηση, που στόχο έχει να οδηγήσει σε καινοτομία για την επιχείρηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης (Ε&Α)
  • δραστηριότητες μηχανικής, σχεδίασης και άλλες δημιουργικές εργασίες
  • δραστηριότητες μάρκετινγκ και εναπόθεσης αξίας στην επωνυμία
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ)
  • δραστηριότητες κατάρτισης των εργαζομένων
  • δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση ή τη μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
  • δραστηριότητες διαχείρισης της καινοτομίας.

Οι καινοτομικές δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτομία, να συνεχίζονται, να αναβάλλονται ή να εγκαταλείπονται.