Καινοτομία στις επιχειρήσεις (business innovation)

Μια Καινοτομία στις επιχειρήσεις είναι ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή επιχειρησιακή διαδικασία (ή συνδυασμός αυτών) που διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα προϊόντα ή τις επιχειρησιακές διαδικασίες της επιχείρησης και που διατέθηκε στην αγορά ή χρησιμοποιήθηκε από την επιχείρηση.