Καινοτομία χρήστη (User innovation)

Ο όρος Καινοτομία χρήστη αναφέρεται σε δραστηριότητες με τις οποίες οι καταναλωτές ή οι τελικοί χρήστες τροποποιούν τα προϊόντα μιας επιχείρησης, με ή χωρίς τη συναίνεση της επιχείρησης, ή σε περιπτώσεις που οι χρήστες αναπτύσσουν εντελώς νέα προϊόντα.