Ενοικίαση Κεφαλαίου (Lease capital)

Σε μία τέτοια συμφωνία, μία επιχείρηση νοικιάζει εξοπλισμό από μία άλλη επιχείρηση για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συχνά για ένα ή περισσότερα έτη).