Δικτύωση Μικρών Επιχειρήσεων (Cluster)

Οι ομάδες και τα δίκτυα επιχειρήσεων δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές εταιρίες να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της μικρής μεγέθους κλίμακας με τα πλεονεκτήματα της μεγάλης κλίμακας. Με τη συνεργασία και συνένωση δυνάμεων, εξοικονομούνται μέσα και επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. Τα δίκτυα των μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις μεταξύ ομοειδών ή/και συμπληρωματικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με έναν πρώτο γενικό ορισμό, οι συνεργατικοί σχηματισμοί (Cluster) αποτελούν ομάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων και σχετιζόμενων φορέων οι οποίες:

  • συνεργάζονται και ανταγωνίζονται,
  • είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένες σε μία ή περισσότερες περιφέρειες,
  • είναι εξειδικευμένες σε ένα συγκεκριμένο τομέα-κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνδέονται μεταξύ τους με κοινές τεχνολογίες και ικανότητες,
  • το αντικείμενό τους μπορεί να είναι στηριγμένο σε επιστημονική έρευνα ή να είναι συμβατικού χαρακτήρα, όπου αναπτύσσονται “κοινές” δράσεις συνεργασίας σε θέματα προβολής και προώθησης, εφοδιασμού, ανάπτυξης και αξιοποίησης παραγωγικών υποδομών κ.λ.π.,
  • μπορούν να έχουν τυπική μορφή (δηλαδή να αποκτήσουν και θεσμικό χαρακτήρα) και άτυπη μορφή.