Δίκτυα Επιχειρήσεων (cooperation networks).

Οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν το συνεκτικό ιστό σχηματισμού “δικτύων συνεργασίας” (cooperation networks). Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες επιθυμούν να μειώσουν το υψηλό κόστος για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, αλλά και το ρίσκο και την αβεβαιότητα που συνυπάρχει σε αυτού του είδους τις επενδύσεις, λόγω ταχείας απαξίωσης της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας οι επιχειρήσεις «δανείζονται» άυλους ή υλικούς πόρους άλλων εταίρων (ιδέες, εφευρετικότητα, τεχνογνωσία) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι επιχειρήσεις της συμμαχίας διατηρούν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, ενώ παράλληλα αποτελούν μέρος του συνόλου.