Δαπάνες καινοτομίας (innovation expenditures)

Οι Δαπάνες καινοτομίας (των επιχειρήσεων) αφορούν το οικονομικό κόστος των καινοτομικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει μια επιχείρηση ή μια ομάδα επιχειρήσεων. Οι δαπάνες μπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακές (δραστηριότητες που διεξάγονται μέσα στην επιχείρηση) ή εξωεπιχειρησιακές (που διεξάγονται από τρίτους για λογαριασμό της επιχείρησης