Από κοινού καινοτομία (co-innovation)

Η Από κοινού καινοτομία (co-innovation) ή η ‘συνδυασμένη ανοιχτή καινοτομία’ εμφανίζεται όταν η συνεργασία μεταξύ δυο ή περισσότερων εταίρων οδηγεί σε καινοτομία.