«Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με Κωδικό: CRETE_4.1.2, για την Δράση 4.1.2 – «Ενίσχυση
Κοινωνικών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Ταυτότητα της Δράσης: Η νέα δράση απευθύνεται σε υπό σύσταση και υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Προϋπολογισμός της Δράσης: Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Εύρος χρηματοδότησης: Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 έως 70.000 ευρώ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιούχοι Δικαιούχοι, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υπό σύσταση και υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει, που πληρούν όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης και υποβάλλουν την πρότασή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στo Ηράκλειο (21 Ιουνίου)

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις στην