Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα μέσω του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» 

Κατάσταση: Ενεργό

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ διακεκριμένου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του εξωτερικού και Ελλήνων επιστημόνων, στην προώθηση ευκαιριών και στην ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών για συνεργατική έρευνα με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει τόσο σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσο και στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, καθώς και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων μεταξύ Α.Ε.Ι. και επιχειρήσεων. Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει το έργο είναι οι εξής:

Ø Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με τελικό στόχο τη μετάβαση στην ποιότητα, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. ,

Ø Παροχή κινήτρων σε διακεκριμένο ακαδημαϊκό ή/και ερευνητικό προσωπικό πανεπιστημίων του εξωτερικού για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με επιχειρήσεις.

Ø Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ Α.Ε.Ι. και της αγοράς, διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης στην πραγματική οικονομία και τόνωση της καινοτομίας.

Ø Συμβολή στη βελτίωση της διεθνούς προβολής για τα ελληνικά πανεπιστήμια, την προσέλκυση των αλλοδαπών φοιτητών, την αύξηση της συμμετοχής της εκπαίδευσης στο ελληνικό ΑΕΠ και στη μετατροπή της ελληνικής οικονομίας σε μια διεθνή ανταγωνιστική οικονομία εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Ø Συνεισφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, που θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ø Συμβολή στην ανάπτυξη συνεργατικής έρευνας με επιχειρήσεις και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.

Ø Ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων.

Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές

Ø Αύξηση της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία θα αντιστρέψει το «brain drain».

Στην Πρόσκληση του έργου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο μέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων προτάσεων των έργων ανέρχεται σε € 85.223.990,72.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των έργων σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε € 58.142.250,62, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 (RRF budget).

Αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων ανέρχεται σε € 25.515.663,94.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης, δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των

€ 344.581,00, για τη συνολική διάρκεια του έργου, εκ των οποίων:

Δημόσια Δαπάνη έως € 239.581,00 μέσω του ΤΑΑ (105.000,00 ευρώ για την Επιχείρηση και 134.581,00 ευρώ για το Α.Ε.Ι.) και Ιδιωτική Συμμετοχή έως € 105.000,00 για την Επιχείρηση

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/04/2023 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης

Περίληψη

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ διακεκριμένου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του εξωτερικού και Ελλήνων επιστημόνων, στην προώθηση ευκαιριών και στην ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών για συνεργατική έρευνα με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Εργαστήρια, Δημόσιες Αρχές, Πανεπιστήμια
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η προτεινομένη ποσοστιαία δαπάνη για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ανέρχεται σε 39% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης και για την Επιχείρηση το 61% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης. Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) θα χρηματοδοτηθεί για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών (100%) έως και το ποσό των 134.581,00 ευρώ μέσω του ΤΑΑ και παράλληλα η Επιχείρηση για το 50% των επιλέξιμων δαπανών μέσω του ΤΑΑ (έως 105.000,00 ευρώ), ενώ το υπολειπόμενο 50% αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή, με ανώτατο συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών τις 210.000,00 ευρώ. Τα ερευνητικά έργα «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεων, θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ και μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, με μέγιστη δυνατή διάρκεια τους τριάντα δύο (32) μήνες, η οποία καλύπτει την περίοδο από την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου και έως 31/12/2025 το αργότερο, με μέγιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 36 μήνες

Δείτε ακόμα...