Πρόγραμμα για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας «Ideas Powered for Business SME Fund»

EUIPO
Κατάσταση: Ενεργό

Το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Η χρηματοδότηση μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ταμείου για τις ΜΜΕ (SME Fund) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EUIPO, με τη μορφή κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας που θα συγχρηματοδοτήσουν δραστηριότητες σχετικές με τη ΔΙ (IP Scan, προστασία σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων εντός και εκτός της ΕΕ) και δραστηριότητες που σχετίζονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Κάθε ΜΜΕ μπορεί να αποζημιωθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 1.500 ευρώ για την υπηρεσία 1 ή την υπηρεσία 2 ή για τον συνδυασμό και των δύο υπηρεσιών:

Υπηρεσία 1: Μείωση 75% στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) που προσφέρονται από συμμετέχοντα εθνικά Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας.

Υπηρεσία 2: Μείωση 50% στα βασικά τέλη αίτησης για εθνικά, περιφερειακά και ενωσιακά σήματα, σχέδια και υποδείγματα.

Δικαιούχοι

Όλες οι ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση. Οι ιδιοκτήτες, οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Ως εκπρόσωπος ορίζεται κάθε τρίτο μέρος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από τη ΜΜΕ να την εκπροσωπεί νομίμως. Όλες οι επιστροφές εξόδων για τις επιχορηγήσεις κατατίθενται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΜΕ που υποδεικνύεται στην αίτηση.

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός Δράσης: Κάθε ΜΜΕ μπορεί να αποζημιωθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 1.500 ευρώ

Δείτε ακόμα...