Διαπεριφερειακό επενδυτικό μέσο καινοτομίας (I3)

Κατάσταση: Ενεργό

Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την ομάδα 2021-2027, το οποίο διαθέτει 570 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της εμπορευματοποίησης και της κλιμάκωσης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας κοινής έξυπνης εξειδίκευσης. Θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του προϋπολογισμού της θα διατεθεί σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Το I3 θα στηρίξει εταιρικές σχέσεις ερευνητών, επιχειρήσεων, κοινωνίας των πολιτών και δημόσιων διοικήσεων για τον εντοπισμό και τη βελτίωση κοινών τομέων επενδύσεων. Θα υποστηριχθούν επίσης συνέργειες με δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (Horizon Europe) και του προγράμματος «Ενιαία αγορά» (Single Market programme). Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων I3 ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύπτει τα έτη 2021 και 2022.

Οι προσκλήσεις υποβολής έργων στο πλαίσιο του Ι3 έχουν δύο σκέλη:

Σκέλος 1 — Χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη για επενδύσεις σε διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας

Σκέλος 2 — Χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη για την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-commission-launches-the-eur570-million-interregional-innovation-investment-instrument

Περίληψη

Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την ομάδα 2021-2027, το οποίο διαθέτει 570 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της εμπορευματοποίησης και της κλιμάκωσης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας κοινής έξυπνης εξειδίκευσης.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Ερευνητές, Δημόσιες Αρχές, Πανεπιστήμια

Δείτε ακόμα...