Κατάσταση: Ενεργό

Το Horizon Europe είναι το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027. 

Το Horizon Europe ενσωματώνει αποστολές (missions) έρευνας και καινοτομίας για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης με την επιδίωξη σαφώς καθορισμένων στόχων.

Στο Horizon Europe καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία διαχείρισης των αποστολών καθώς και 5 θεματικοί τομείς που είναι:

 • Καταπολέμηση του καρκίνου
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού μετασχηματισμού
 • Υγιείς ωκεανοί, υγιείς θάλασσες και υγιή παράκτια και εσωτερικά ύδατα
 • Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις
 • Υγεία του εδάφους και τρόφιμα

Το Horizon Europe υποστηρίζει ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις (partnerships) στις οποίες η ΕΕ, οι εθνικές αρχές ή/και ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύονται από κοινού να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

Στόχος των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων είναι η συμβολή στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, η αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων που περιγράφονται στο Horizon Europe και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Δομή προγράμματος Horizon Europe

Πυλώνας Ι Επιστήμη αριστείας: ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας https://erc.europa.eu/
 • Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
 • Ερευνητικές υποδομές

Πυλώνας ΙΙ – Ομάδες (Clusters). Παγκόσμιες προκλήσεις και Ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα: προώθηση βασικών τεχνολογιών και λύσεων που υποστηρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

 • Υγεία
 • Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς
 • Πολιτική προστασία για την κοινωνία
 • Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα
 • Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα
 • Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον

Πυλώνας ΙΙΙ Καινοτόμος Ευρώπη: Προώθηση ρηξικέλευθων καινοτομιών που δημιουργούν αγορές και οικοσυστημάτων που ευνοούν την καινοτομία

Παρουσίαση Horizon Europe – Investing to shape our future

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις υπό Σύσταση, Ερευνητικά Εργαστήρια, Ερευνητές, Δημόσιες Αρχές, Πανεπιστήμια
Προϋπολογισμός Δράσης: 95,5 δισ. Ευρώ

Δείτε ακόμα...