Έξυπνη Μεταποίηση – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Κατάσταση: Ανενεργό

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η «Έξυπνη Μεταποίηση» υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η Δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την περίοδο 2022-2025.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 73.227.620€.

Ένταση ενίσχυσης της δράσης στην Περιφέρεια Κρήτης

ΜΕΣΑΙΕΣ 60%

ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 70%

Υποχρέωση Εκπλήρωσης Στόχων Δράσης

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο Industry 4.0 και εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

1. Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data)

2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), και

3. Ρομποτική (Robotics)

Περίληψη

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δυο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και νέες επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν δυο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Δικαιούχοι ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. : 10.1, 10.3, 10.4 (πλην 10.41.12), 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11, 13 (πλην 13.10.3, 13.10.8, 13.20.3), 14, 15, 16, 17, 18, 20 (πλην 20.14.1, 20.6), 21, 22, 23, 24 (πλην 24.1, 24,2, 24.3, 24.51, 24.52, 25.52), 26, 27, 28, 29, 30 (πλην 30.1), 31, 32, 33, 35.30.2, 38.11.1, 38.11.4, 38.11.5, 38.11.6, 38.12, 38.3, 52.10.1, 52.29.19.03, 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1, 71.2, 82.92

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:

– μηχανολογικό εξοπλισμό,

– κτιριακές εγκαταστάσεις,

– ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών,

– εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,

– ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,

– υπηρεσίες ασφάλειας IT,

– υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,

– πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

– κόστη πιστοποίησης,

– τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών,

– συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,

– εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry

4.0.

Προϋπολογισμός Δράσης: 6 εκ €

Δείτε ακόμα...